Лекции

Основни понятия на техническата механика. Аксиоми на статиката - доц. Илиев, ХТМУ

Конкурентна (сходяща) система сили. Условия за равновесие - доц. Илиев, ХТМУ

Редукция и равновесие на конкурентна система сили - Доц. Щраков, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Момент на сила между точка и ос. Двоица сили - доц. Илиев, ХТМУ

Редукция на произволна система сили спрямо дадена точка. Равновесие на произволна система сили. доц. Илиев, ХТМУ

Теорема на Вариньон. Редукция на система успоредни сили. Център на тежестта. Доц. Илиев, ХТМУ

Триене. Доц. Илиев, ХТМУ

Кинематика на материална точка, ПУ "Паисий Хилендарски"

Кинематика на транслационно, ротационно и равнинно движение на тяло, ХТМУ

Конкурентна (сходяща) система сили. Условия за равновесие. Доц. Илиев, ХТМУ

Редукция и равновесие на конкурентна система сили

Теорема за кинетичната енергия на механична система. Доц. Илиев, ХТМУ

Теорема за кинетичния момент на механична система. Доц. Илиев, ХТМУ

Работа и мощност. Теорема за кинетичната енергия на материална точка. Доц. Илиев, ХТМУ

Теорема за количеството на движението на материална точка. Доц. Илиев, ХТМУ

Основно уравнение на динамиката на материална точка. Принцип на Даламбер. Доц. Илиев, ХТМУ

Кинематика на съставно движение на точка. Доц. Илиев, ХТМУ

Сферично и общо движение на тяло. Доц. Илиев, ХТМУ

Кинематика на равнинно движение на тяло. Моментен център на скоростта. Скорост и ускорение на точка от тялото. Доц. Илиев, ХТМУ

Кинематика на тяло. Общо движение на тяло. Доц. Илиев, ХТМУ

Кинематика на точка. Закон за движението. Траектория. Скорост. Доц. Илиев, ХТМУ.

Устойчивост на натиснати пръти до и след границата на пропорционалност. Доц. Илиев, ХТМУ

Съдове под налягане. Напрежение в тънкостенни съдове под вътрешно налягане. Доц. Илиев, ХТМУ

Якост на материалите при променливи напрежения. Доц. Илиев, ХТМУ

Определяне на тангенциалните напрежения при чисто усукване на греда с кръгло напречно сечение. Доц. Илиев, ХТМУ

Общи сведения за съединителните средства. Нитови съединения. Доц. Илиев, ХТМУ

Определяне на тангенциалните напрежения при специално огъване. Доц. Илиев, ХТМУ

Предмет на съпротивление на материалите. Основни хипотези. УАСГ

Изчисляване на оси и валове. ТУ