петък, 4 юни 2010 г.

Изчисляване на оси и валове

Машинните елементи за обезпечаване на въртеливо движение - оси, валове, лагери и съединители са основни градивни елементи на механизмите и машините.

Осите са предназначени за поддържане на въртящи се детайли и не предават въртящ момент. Те могат да участват или не във вър­теливото движение на машинните елементи които поддържат.

Валовете, освен че изпълняват посочените за осите функции, се използват и за предаване на въртящ момент от едни машинни еле­менти на други. Само малка част от валовете (гъвкави и торсионни валове) не поддържат въртящите се машинни елементи.

Валовете и осите имат аналогична форма, зависеща от предназ­начението им и обща функция - да поддържат въртящите се машин­ни елементи.

Онези части от осите и валовете, които служат като опора на същите в радиално и аксиално направление, се наричат шийки и пети.

Връзката между вала и корпусните детайли се осъществява чрез лагери. Последните служат да поддържат вала или оста в опреде­ле­но положение без да препятстват движението им (при най-малко съпротивление от триене).

В зависимост от характера на триенето в лагерите последните се делят на плъзгащи и търкалящи лагери.

Връзката между отделните валове или други машинни елементи се осъществява чрез съединители. Те служат за предаване на пъл­ния въртящ момент и в зависимост от функционалното си предназ­начение биват подвижни и неподвижни.

Виж по-нататък

Няма коментари:

Публикуване на коментар