понеделник, 17 май 2010 г.

Кинематика на материална точка

1. Механика. Механично движение. Отправна система.
Под механично движение на едно тяло се разбира изменението на положението му спрямо други тела или изменението на взаимното положение на частите му с течение на времето.
Когато две тела са неподвижни едно спрямо друго, казваме, че те са в покой едно спрямо друго.
Делът от физиката, който изучава механичните движения, се нарича механика.
Движения, които се извършват със скорости, много по-малки от скоростта на светлината във вакуум, се изучават от класическата механика. Движения на тела, които се извършват със скорости, сравними със скоростта на светлината във вакуум, се изучават от теорията на относителността (релативистката механика).
Разделът от механиката, който изучава движенията, величините, които ги характеризират, и зависимостите между тях, но без да се отчитат причините, които променят движенията, се нарича кинематика. Динамиката е разделът от механиката, който изучава движенията на телата във връзка с причините, които ги променят. Делът от механиката, който изучава условията, при които телата остават в покой, се нарича статика.
Голямото разнообразие на свойствата и движенията на телата налага деленето на механиката на механика на твърдите тела, механика на деформируемите тела, механика на флуидите и др.
Да се познава движението на дадено тяло означава да се знае какво е положението му във всеки момент от определен временен интервал. Тогава ще знаем и как се изменя положението на тялото с течение на времето.
Определянето на положението на едно движещо се тяло във всеки момент от даден временен интервал е основна задача на механиката.
Положението на дадено тяло и движението му се определят винаги спрямо друго тяло, което се нарича отправно тяло – фиг.2.1. Отправното тяло се избира произволно. Обикновено се предпочита то да се избере така, че спрямо него наблюдаваното движение да изглежда колкото се може по-просто.

Отправно тяло, свързана с него координатна система и устройства за измерване на времето (часовници), които са в покой спрямо отправното тяло, образуват отправна система.
Движението на дадено тяло изглежда различно спрямо различните отправни системи. Поради това е безсмислено да се питаме движи ли се изобщо дадено тяло и как се движи, ако не е посочено отправното тяло, спрямо което се определя движението му. Това означава, че механичното движение и покоят са относителни.

Останалото...


Кинематика на материална точка

Няма коментари:

Публикуване на коментар