понеделник, 17 май 2010 г.

Предмет на съпротивление на материалите. Основни хипотези

I. Въведение.
Всички съвременни конструкции, машини, прибори и съоръжения се изработват или построяват по предварително разработени проекти. Проектът е чертеж или редица чертежи и технически рисунки, в които се указват всички размери на елементите на конструкциите и детайли на машините, необходими за тяхното изготвяне, техните материали, а така също се описва технологията. По такъв начин още в процеса на проектирането трябва умело да се определят размерите на елементите и детайлите на съоръженията и машините. Очевидно тези размери зависят от редица условия и обстоятелства, в това число от свойствата на материала и от предполагаемите външни въздействия. Всяка конструкция трябва да притежава надеждност при експлоатация и да
бъде икономична. Надеждността на конструкцията се обезпечава, ако тя съхранява якост, коравина и устойчивост при гарантирана дълготрайност. Нейната икономичност се определя в значителна степен от разхода на материала, от прилагането на по-малко дефицитни конструктивни материали, от възможността за изготвяне на детайли по най-прогресивните технологии.
Надеждността и икономичността са противоречиви изисквания.

Якост – това е способността на конструкцията да се съпротивлява на
разрушение при действие върху нея на външните сили (товари).

Коравина – това е способността на елемента да се съпротивлява на
деформации.

Устойчивост – свойство на системата да запазва своето начално
равновесие при външните въздействия.

Дълготрайността на конструкцията се състои от способността й да
съхранява необходимите за експлоатация свойства в течение на по-рано
определен период от време.
В съпротивление на материалите широко се прилагат методите на
теоретическата механика и на математическия анализ, използват се данни от
раздели на физиката, изучаващи свойствата на различни материали, и други
науки.
Съпротивление на материалите е експериментално-теоретична наука, тъй
като тя широко използва опитни данни и теоретични изследвания.
Първи бележки за якостта се срещат в записките на Леонардо да Винчи.
Зараждането на науката за съпротивление на материалите се отнася към XVII
век и е свързано с работите на знаменития учен от това време Галилео
Галилей. Значителен принос в това развитие е направен от видните учени Хук,
Бернули, Сен-Венан, Коши, Ламе, Ойлер и други. В Русия в края на XIX и
началото на XX век важни изследвания в областта на съпротивление на
материалите са извършили руските учени Д.И.Журавский, Ф.С.Ясинский,
И.Г.Бубнов, С.П.Тимошенко и др.


UASG-sapromat

Няма коментари:

Публикуване на коментар