сряда, 31 март 2010 г.

Кинематика на точка. Закон за движението. Траектория. Скорост.

С тази тема започва нов раздел от дисциплината "Техническа механика" - "Кинематика", в който ще анализираме кинематичното състояние на обектите. Анализа ще започнем с разглеждане на най-простия обект - материална частица (материална точка), но преди това ще бъдат въведени някои понятия, необходими за разбиране на по-нататъшното изложение.
- Кинематиката е дял от механиката, в който се изучава движението на телата, без да се отчитат причините, породили това движение (както ще видим по-нататък, това обикновено са някакви сили).
- Обект на механиката е механичното движение - изменението на взаимното положение на телата, извършващо се в пространството и времето. При това едно от телата се избира за неподвижно и към него се свързва координатна система. Ако използвате електронния вариант на лекциите, за Вас това ще бъде екрана на монитора. Така, по-нататъшното описание на движението става спрямо тази координатна система.
- До сега и друг път се е налагало да използвам движението на телата при описание на някои обекти - работа на опорните устройства, получаване на ротационна повърхнина, момент на сила спрямо точка, двоица сили и др. В тези случаи обаче, времето, за които се извършва движението не беше от значение. В Кинематиката се работи с понятия като скорост и ускорение, така че времето е от първостепенно значение. Използва се астрономическото време, което се изменя от миналото към бъдещето и се измерва в секунди, а в математичните изрази се въвежда като скаларна, непрекъснато изменяща се независима величина.
- Основно при анализа ще бъде използвана правоъгълна координатна система. Освен нея ще бъдат използвани и други начини за определяне положението на точката - векторен , при който се получават най-общите, универсални уравнения за описание на движението, и естествен, удобен в някои частни случай на движение. За всяка от координатните системи характеристиките на движението ще бъдат разгледани по отделно. Не е необходимо да се притеснявате, ако не сте запознат с особеностите на тези системи, тъй като всичко необходимо за настоящия анализ ще бъде дадено тук.


Кинематика на точка. Закон за движението. -

Няма коментари:

Публикуване на коментар