сряда, 31 март 2010 г.

Якост на материалите при променливи напрежения

Въпросите в предишните теми, свързани с механичното поведение на деформируемите тела, бяха разгледани при предпоставка за статично действие на силите. При тази предпоставка силите нарастват от нула до пълната си стойност за продължително време (поне 5-10 сек.) и остават с тази стойност през целия разглеждан период от време. Редица конструктивни елементи на машините и апаратите обаче, в процеса на работа изпитват периодично променящи се с времето натоварвания и напрежения.

Практиката показва, че механичното поведение на материалите в такъв режим на работа, съществено се отличават от поведението им при статично натоварване. Елементи, подложени на периодично променящи се напрежения, се разрушават при значително по-малки стойности на напрежението, отколкото при статично натоварване. При това, след известен период от време, разрушението настъпва внезапно, без съществена пластична деформация.

Първоначалните представи са свързали това явление с промяна на структурата и механичните свойства на материала и е било въведено понятието умора на материала. По-късно изследвания показват, че структурата на материала не се променя под действието на периодично променящи се напрежения. Механизмът на разрушаване в тези условия се обяснява със съществуването на микродефекти в структурата на материала, с наличието на микропукнатини, които с течение на времето се окрупняват, отслабват сечението и водят до разрушаване. Явлението по традиция продължава да се нарича умора на материала.


Якост на материалите -

Няма коментари:

Публикуване на коментар