вторник, 30 март 2010 г.

Основни понятия на техническата механика. Аксиоми на статиката.

учебната дисциплина "техническа механика" се състои от две методически обединени части - "Съпротивление на материалите" и "Теоретична механика".
Теоретичната механика е наука за общите закони на механичните движения и равновесието на материалните обекти, както и за възникващите при това механични взаимодействия между тях. Според характера на разглежданите задачи Теоретичната механика се подразделя обикновено на Статика, Кинематика и Динамика.
Съпротивление на материалите е наука за якостта, коравината и устойчивостта на отделните елементи на конструкциите - машини, съоръжения, сгради и др. Често се използва съкращението "съпромат".Основни понятия. Аксиоми на статиката.

Няма коментари:

Публикуване на коментар